ลวดเชื่อมทังสเตน (หัวสีเขียว)
โทร 02-744-3871
ติดต่อสอบถาม

ลวดเชื่อม (Electrode or Welding Rod)

       ลวดเชื่อม คือ โลหะชนิดหนึ่งที่ใช้หลอมละลายลงไปในระหว่างชิ้นงานและลวดเชื่อม ซึ่งลวดเชื่อมเมื่อหลอมละลายแล้วจะทำให้ยึดติดคล้ายเป็นเนื้อเดียวกันกับชิ้นงาน โดยทั่วไปลวดเชื่อมนี้จะมีทั้งแบบใช้งานกับเครื่องเชื่อมไฟฟ้าและเครื่องเชื่อมแก๊ส แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

       1.Electrode คือ ลวดเชื่อมที่ใช้กับเครื่องเชื่อมไฟฟ้า ซึ่งลวดเชื่อมชนิดนี้จะทำหน้าที่เป็นขั้วไฟฟ้า เมื่อแตะปลายลวดเข้ากับชิ้นงานที่เชื่อมต่อกับสายดินแล้ว จะเกิดการหลอมละลาย โดยลวดเชื่อมชนิดนี้ จะสามารถแบ่งย่อยได้ 2 ชนิดด้วยกัน คือ

          1.1 Consumable คือ ลวดเชื่อมที่เป็นขั้วไฟฟ้า และเป็นโลหะเติมทั้งสองอย่าง ซึ่งอาจเรียกว่าเป็นแบบสิ้นเปลืองก็ได้ เช่น ลวดเชื่อมของการเชื่อม SMAW เป็นต้น

          1.2 Non Electrode คือ ลวดเชื่อมที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับขั้วไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะไม่หลอมละลายไปกับโลหะเชื่อมลวดเชื่อมชนิดนี้จะไม่ถือเป็นแบบสิ้นเปลือง เช่น ลวดเชื่อมของการเชื่อม GTAW หรือ PAW ที่เชื่อมด้วยมือ เป็นต้น

        2.Non Electrode คือ ลวดเชื่อมที่ไม่เกี่ยวข้องกับขั้วไฟฟ้า ซึ่งจะใช้สำหรับเป็นโลหะอย่างเดียว โดยจะสามารถแบ่งย่อยได้เป็น 2 ชนิด คือ

           2.1 Filler Rod  คือ ลวดเชื่อมที่มีลักษณะเป็นแท่ง เช่น ลวดเชื่อมใช้สำหรับการเชื่อมแก๊ส 

           2.2 Filler wire คือ ลวดเชื่อมที่มีลักษระเป็นเส้นลวด เช่น ลวดเชื่อมที่ใช้งานสำหรับการเชื่อม PAW ซึ่งจะทำการเชื่อมโดยเครื่องจักร